ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าต่วนสีฟ้าและสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง