ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง