ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคำเจริญ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง