ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมประปา หมู่ 3 บ้านเหล่าหลวง หมู่ 5 บ้านกำแมด หมู่ 7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง