ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง