ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง