ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หฒู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง