องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
group กองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.2
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร