info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
group สมาชิกสภา-อบต
นายปัญญา ราชพลแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-9149353
นายปัญญา ราชพลแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-9149353
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-1387134
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-1387134
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นางวิภารัตน์ วงศ์สาสน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางวิภารัตน์ วงศ์สาสน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางประเวียน สุนทรชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางประเวียน สุนทรชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายแสงเดือน ชัยนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายแสงเดือน ชัยนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญธง เสาว์มา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญธง เสาว์มา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสมบัตฺ ศรีสวัสฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมบัตฺ ศรีสวัสฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจารึก ประเทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจารึก ประเทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมพร ภูผิวแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมพร ภูผิวแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมคิด บุรีเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมคิด บุรีเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายศักดิ์ดา จันสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายศักดิ์ดา จันสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมพงษ์ ซอกรม
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสมพงษ์ ซอกรม
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุภีร์ เชื้อนาข่า
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุภีร์ เชื้อนาข่า
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายเสา โชคจริพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายเสา โชคจริพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางบัวเครือ สองพารี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางบัวเครือ สองพารี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร