องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 38
เมื่อวาน 272
เดือนนี้ 2,365
เดือนที่แล้ว 4,151
ทั้งหมด 16,500

info_outline วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน


วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
"ตำบลน่าอยู่ดี มีธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 
25 มีนาคม 2563

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง


พันธกิจหลักที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 2 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
พันธกิจหลักที่ 3  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
พันธกิจหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม สนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
พันธกิจหลักที่ 5 ชุมชนห่างไกลยาเสพติด และมีการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยที่ดี
พันธกิจหลักที่ 6  ส่งเสริม บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พันธกิจหลักที่ 7  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
พันธกิจหลักที่ 8 พัฒนาบุคลากรโครงการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตลอดจนบูรณาการการบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
 
 
7 เมษายน 2563
วิสัยทัศน์

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

พันธกิจหลักที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 2 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
พันธกิจหลักที่ 3  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
พันธกิจหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม สนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
พันธกิจหลักที่ 5 ชุมชนห่างไกลยาเสพติด และมีการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยที่ดี
พันธกิจหลักที่ 6  ส่งเสริม บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พันธกิจหลักที่ 7  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
พันธกิจหลักที่ 8 พัฒนาบุคลากรโครงการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตลอดจนบูรณาการการบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
 
 
7 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
"ตำบลน่าอยู่ดี มีธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 
25 มีนาคม 2563

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร