องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 61
เมื่อวาน 94
เดือนนี้ 2,330
เดือนที่แล้ว 3,944
ทั้งหมด 16,217

apps ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ


ด้านการคมนาคม
การคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวก  ยกเว้นฤดูฝนน้ำท่วมขังบางพื้นที่ถนนใช้การไม่ได้ ในตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
        มีถนนลาดยาง       3 สาย ความยาว      15     กิโลเมตร
        มีถนนหินลูกรัง      22 สาย ความยาว      56     กิโลเมตร
        มีถนนคอนกรีต      9         สาย ความยาว      15     กิโลเมตร
 
 
 
 
 
  
 
  
 
             
 

 

27 มีนาคม 2563

ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม


 มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)  โทรศัพท์  
หอกระจายข่าว อินเตอร์เน็ตประชารัฐตามศาลาประชาคม
 
ด้านไฟฟ้า
 ไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้   100 % ของครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านประปา


ด้านประปา  มีประปาหมู่บ้านใช้ภายในตำบล       
- มีประปาผิวดิน  จำนวน   7  ตัว       
- มีประปาบาดาล จำนวน   14 บ่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านเศรษฐกิจ


ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
การเกษตร การใช้ที่ดินของประชากรตำบลวังทอง  จะเห็นได้ว่า  ร้อยละ  93.25  ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่การเกษตร  ที่เหลือร้อยละ  6.75  เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

หัตถกรรมและสินค้าท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน


การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
2. กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ 
3. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 
4. กลุ่มเลี้ยงไก่
5 .กลุ่มเพาะเห็ด 
6. กลุ่มอาชีพอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติตำบลวังทอง


27 มีนาคม 2563

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร)


เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร)      ในพื้นที่มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสามแยกบ้านเหล่าหลวง และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านการท่องเที่ยว


การท่องเที่ยว     
ในพื้นที่ตำบลวังทอง  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ     
1. วัดป่าบ้านเหล่าหลวง     
2. วัดป่าคำเจริญ   
3.วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ     
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี    2 แห่ง   
1. บ้านกำแมด 
2. บ้านเหล่าหลวงใต้
 
วัดป่าคำเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง ตำบลวังทอง


วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง  ตำบลวังทอง

27 มีนาคม 2563

วัดป่าบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง


 

 

27 มีนาคม 2563

การประมง


การประมง
ชาวบ้านใช้ หนองผักกลุ่ม  หนองลาด  และลำห้วยทวน   ลำห้วยบ้าน  ลำห้วยลึมบอง   ลำหัวยบง           
ลำห้วยหินกอง   เพื่อทำการประมงและจับสัตว์น้ำในพื้นที่
มีแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ 2 แห่งคือ  
       1. แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวังคางฮุง
       2. แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวัดวังดาราศรัทธาธรรม
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

การท่องเที่ยว พัก ชิม ช้อป ในตำบลวังทอง


27 มีนาคม 2563

ด้านยาเสพติด


ยาเสพติด           
- มีการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด       
- มีการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       
- มีการดำเนินโครงการอบรมยาเสพติดเยาวชน
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
 
- หน่วยดับเพลิง  1  แห่ง           
- หน่วยกู้ภัย  1   แห่ง     
- จุดตรวจประจำตำบล  1  แห่ง       
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  218  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านสังคมสงเคราะห์


การสังคมสงเคราะห์     
-  ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 10 คน     
-  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 195 คน     
-  ผู้สูงอายุในตำบลวังทอง จำนวน 776 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านสังคมสงเคราะห์

การสังคมสงเคราะห์     
-  ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 10 คน     
-  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 195 คน     
-  ผู้สูงอายุในตำบลวังทอง จำนวน 776 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
 
- หน่วยดับเพลิง  1  แห่ง           
- หน่วยกู้ภัย  1   แห่ง     
- จุดตรวจประจำตำบล  1  แห่ง       
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  218  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านยาเสพติด

ยาเสพติด           
- มีการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด       
- มีการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       
- มีการดำเนินโครงการอบรมยาเสพติดเยาวชน
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

การท่องเที่ยว พัก ชิม ช้อป ในตำบลวังทอง

27 มีนาคม 2563

การประมง

การประมง
ชาวบ้านใช้ หนองผักกลุ่ม  หนองลาด  และลำห้วยทวน   ลำห้วยบ้าน  ลำห้วยลึมบอง   ลำหัวยบง           
ลำห้วยหินกอง   เพื่อทำการประมงและจับสัตว์น้ำในพื้นที่
มีแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ 2 แห่งคือ  
       1. แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวังคางฮุง
       2. แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวัดวังดาราศรัทธาธรรม
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

วัดป่าบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง

 

 

27 มีนาคม 2563

วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง ตำบลวังทอง

วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง  ตำบลวังทอง

27 มีนาคม 2563

ด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว     
ในพื้นที่ตำบลวังทอง  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ     
1. วัดป่าบ้านเหล่าหลวง     
2. วัดป่าคำเจริญ   
3.วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ     
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี    2 แห่ง   
1. บ้านกำแมด 
2. บ้านเหล่าหลวงใต้
 
วัดป่าคำเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร)

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร)      ในพื้นที่มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสามแยกบ้านเหล่าหลวง และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติตำบลวังทอง

27 มีนาคม 2563

หัตถกรรมและสินค้าท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
2. กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ 
3. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 
4. กลุ่มเลี้ยงไก่
5 .กลุ่มเพาะเห็ด 
6. กลุ่มอาชีพอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
การเกษตร การใช้ที่ดินของประชากรตำบลวังทอง  จะเห็นได้ว่า  ร้อยละ  93.25  ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่การเกษตร  ที่เหลือร้อยละ  6.75  เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

ด้านประปา

ด้านประปา  มีประปาหมู่บ้านใช้ภายในตำบล       
- มีประปาผิวดิน  จำนวน   7  ตัว       
- มีประปาบาดาล จำนวน   14 บ่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ

ด้านการคมนาคม
การคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวก  ยกเว้นฤดูฝนน้ำท่วมขังบางพื้นที่ถนนใช้การไม่ได้ ในตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
        มีถนนลาดยาง       3 สาย ความยาว      15     กิโลเมตร
        มีถนนหินลูกรัง      22 สาย ความยาว      56     กิโลเมตร
        มีถนนคอนกรีต      9         สาย ความยาว      15     กิโลเมตร
 
 
 
 
 
  
 
  
 
             
 

 

27 มีนาคม 2563

ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

 มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)  โทรศัพท์  
หอกระจายข่าว อินเตอร์เน็ตประชารัฐตามศาลาประชาคม
 
ด้านไฟฟ้า
 ไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้   100 % ของครัวเรือนทั้งหมด
 
 
 
 
27 มีนาคม 2563

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร