องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
apps ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ
ด้านการคมนาคม การคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวก ยกเว้นฤดูฝนน้ำท่วมขังบางพื้นที่ถนนใช้การไม่ได้ ในตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ มีถนนลาดยาง 3 สาย ความยาว 15 กิโลเมตร มีถนนหินลูกรัง 22 สาย ความยาว 56 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีต 9 สาย ความยาว 15 กิโลเมตร
ด้านการคมนาคม
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) โทรศัพท์ หอกระจายข่าว อินเตอร์เน็ตประชารัฐตามศาลาประชาคม
ด้านไฟฟ้า ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ 100 % ของครัวเรือนทั้งหมด
ด้านประปา มีประปาหมู่บ้านใช้ภายในตำบล มีประปาผิวดิน จำนวน 7 ตัว มีประปาบาดาล จำนวน 14 บ่อ


ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร การใช้ที่ดินของประชากรตำบลวังทอง จะเห็นได้ว่า ร้อยละ 93.25 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่การเกษตร ที่เหลือร้อยละ 6.75 เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ
ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์


หัตถกรรมและสินค้าท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 2. กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ 3. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 4. กลุ่มเลี้ยงไก่ 5 .กลุ่มเพาะเห็ด 6. กลุ่มอาชีพอื่น ๆ
ภาพ


กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติตำบลวังทอง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร)
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร) ในพื้นที่มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสามแยกบ้านเหล่าหลวง และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด
ภาพ

ด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลวังทอง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ 1. วัดป่าบ้านเหล่าหลวง 2. วัดป่าคำเจริญ 3.วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 2 แห่ง 1. บ้านกำแมด 2. บ้านเหล่าหลวงใต้
วัดป่าคำเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง


วัดป่าพุทธคยาดอนธาตุ หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง ตำบลวังทอง


วัดป่าบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง


การประมง
การประมง ชาวบ้านใช้ หนองผักกลุ่ม หนองลาด และลำห้วยทวน ลำห้วยบ้าน ลำห้วยลึมบอง ลำหัวยบง ลำห้วยหินกอง เพื่อทำการประมงและจับสัตว์น้ำในพื้นที่ มีแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ 2 แห่งคือ 1. แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวังคางฮุง 2. แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำวัดวังดาราศรัทธาธรรม
ภาพ

การท่องเที่ยว พัก ชิม ช้อป ในตำบลวังทอง

ด้านยาเสพติด
ยาเสพติด - มีการดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติด - มีการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - มีการดำเนินโครงการอบรมยาเสพติดเยาวชน
ภาพ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - หน่วยดับเพลิง 1 แห่ง - หน่วยกู้ภัย 1 แห่ง - จุดตรวจประจำตำบล 1 แห่ง - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 218 คน
ภาพด้านสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์ - ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 10 คน - ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 195 คน - ผู้สูงอายุในตำบลวังทอง จำนวน 776 คน
ภาพ