info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file คู่มือ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ตัวอย่างคาสั่ง/ประกาศ งา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจาปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร