องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีสถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 162
เดือนนี้ 2,274
เดือนที่แล้ว 3,866
ทั้งหมด 15,620

verified_user สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

19 มกราคม 2563
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

19 มกราคม 2563
info_outline วิสัยทัศน์
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

พันธกิจหลักที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 2 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
พันธกิจหลักที่ 3  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
พันธกิจหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม สนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
พันธกิจหลักที่ 5 ชุมชนห่างไกลยาเสพติด และมีการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยที่ดี
พันธกิจหลักที่ 6  ส่งเสริม บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พันธกิจหลักที่ 7  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
พันธกิจหลักที่ 8 พัฒนาบุคลากรโครงการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตลอดจนบูรณาการการบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
 
 
7 เมษายน 2563
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
"ตำบลน่าอยู่ดี มีธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 
25 มีนาคม 2563
วิสัยทัศน์
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

พันธกิจหลักที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 2 พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
พันธกิจหลักที่ 3  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
พันธกิจหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม สนับสนุนความพร้อมเพื่อการแข่งขันสู่สากล
พันธกิจหลักที่ 5 ชุมชนห่างไกลยาเสพติด และมีการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยที่ดี
พันธกิจหลักที่ 6  ส่งเสริม บำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
พันธกิจหลักที่ 7  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
พันธกิจหลักที่ 8 พัฒนาบุคลากรโครงการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตลอดจนบูรณาการการบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน
 
 
7 เมษายน 2563
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
"ตำบลน่าอยู่ดี มีธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 
25 มีนาคม 2563
info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาจำนวน  18  คนประกอบด้วย

ประธานสภา 1 คน  และรองประธานสภา 1 คน  โดยนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
        - พิจารณาการตราข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
        - ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารโดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปราย
        - การอนุมัติงบประมาณประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนตามนโยบายและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นต้น
                        รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
                   
                   ลำดับที่       ชื่อ – สกุล                                                           ตำแหน่ง
                       1 นายปัญญา  ราชพลแสนน                                  ประธานสภาฯ
                       2 นายไพฑูรย์  อุดมสุวรรณ                                        รองประธานสภาฯ
                       3 นางวิภารัตน์  วงศ์วาสน์                                        ส.อบต. ม. 1
                       4 นางประเวียน  สุนทรชัย                                        ส.อบต. ม. 1
                       5 นายแสงเดือน  ชัยนิคม                                        ส.อบต. ม. 2
                       6 นายบุญธง  เสาว์มา                                                ส.อบต. ม. 2
                       7 นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์ฉิม                                        ส.อบต. ม. 3
                       8 นายบุญธรรม  เอื้อนไธสง                                        ส.อบต. ม. 4
                       9 นายจารึก  ประเทศ                                                ส.อบต. ม. 4
                     10 นายสมพร  ภูผิวแก้ว                                                ส.อบต. ม. 5
                     11 นายสมคิด  บุรีเพีย                                                ส.อบต. ม. 5
                     12 นายอนุรักษ์  ดุงแก้ว                                                ส.อบต. ม. 6
                     13 นางดวงจันทร์  พูลสวัสดิ์                                        ส.อบต. ม. 6
                     14 นายศักดิ์ดา  จันสวย                                                ส.อบต. ม. 7
                     15 นายสุภีร์  เชื้อนาข่า                                                ส.อบต. ม. 8
                     16 นายสมพงษ์  ซอกรม                                         ส.อบต. ม. 8
                     17 นายเสา  โชคจิรพัฒน์                                         ส.อบต. ม. 9
                     18 นางบัวเครือ  สองพารี                                         ส.อบต.  ม 9
 
 
27 มีนาคม 2563
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ในฐานะของฝ่ายบริหารมี  4  คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน  และเลขานุการนายก  1  คน  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดเช่น
          - การกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          - การควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้น
 
รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
                      ลำดับที่    ชื่อ – สกุล                                  ตำแหน่ง
                         1 นายประมวลศิลป์  ขันชารี             นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                         2 นายทองม้วน  ภูกองชัย             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                         3 นายสมร  เนียมจันทร์หอม             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                         4 นายวาสนา  คำแก้ว                     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
จำนวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
                      
สำนัก/ส่วน
 
พนักงานส่วนตำบล
 
ลูกจ้างประจำ
 
พนักงานจ้าง   รวม(คน)
 ภารกิจ  ทั่วไป  
ปลัด/รองปลัด 1 - - - 1
สำนักปลัด 3 - 4 8 15
กองคลัง 1 - 2 - 4
กองช่าง 1 - 2 - 3
กองการศึกษา 11 - 8 - 19
รวม 17 - 16 8 41
 

 

27 มีนาคม 2563
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ยกฐานะ  จากสภาตำบลวังทอง  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539  โดยปัจจุบัน นายประมวลศิลป์  ขันชารี ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง  นายวิชิต  วงปัตตา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายปัญญา  ราชพลแสน  เป็นประธานสภาองค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง 
 
ที่ตั้ง
องค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 99  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากอำเภอบ้านดุง 15 กิโลเมตร  ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์     0-4218-0815
โทรสาร       0-4218-0815
Facebook :  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ  จดตำบลบ้านจันทน์  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้  จดตำบลโพนสูง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก  จดตำบลบ้านม่วง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก  จดตำบลบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
 
เนื้อที่
ตำบลวังทองมีเนื้อที่ทั้งหมด  36.46  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  28,506  ไร่
 
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าละเมาะไม่มีภูเขาลักษณะสภาพดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ซึ่งไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้นาน
ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีลำน้ำทวนไหลผ่าน และมีแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่  
1. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังคางฮุง  
2. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัดวังดาราศรัทธาธรรม
     - ลำน้ำ, ลำห้วย     9 แห่ง
     - บึง, หนอง          7 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย               10 แห่ง
 
ด้านการเมือง/การปกครอง
 เขตการปกครอง จำนวนประชากร      องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   9   หมู่บ้าน แยกดังนี้
 
หมู่บ้าน                              ชื่อผู้นำ                                       ตำแหน่ง
หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง           นายวีรวรรณ     ศิริคุณ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา           นายสำลี    จันทะปะทัศ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง   นายอมรวัฒน์  ซอกลม               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ           นายบัญชา  ศรีษาคำ              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด           นายสาคร  ภูงามดี                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข   นางสาวเย็นจิต  เชื้อคำจันทร์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ   นายประยอม  พัฒนสาร              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้   นายประเสริฐ  โอดหมั่น               กำนันตำบลวังทอง
หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย           นายบุญมา  วงศ์วาสน์               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
 
จำนวนประชากร
 
หมู่บ้าน                       ชาย             หญิง         รวม             ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง       632             594      1,226                       391
หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา       282             259         541                       148
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง     493             474         967                       255
หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ       267             251         518                       159
หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด       236             245         481                       146
หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข      340             331         671                       169
หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ        340             314         654                       193
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ 310             299         609                       169
หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย             272             251         523                       133
รวม                             3,172           3,018      6,190                    1,763
26 มีนาคม 2563
ข้อมูลหน่วยงาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีสมาชิกสภาจำนวน  18  คนประกอบด้วย

ประธานสภา 1 คน  และรองประธานสภา 1 คน  โดยนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตามมติของสภา มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
        - พิจารณาการตราข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
        - ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารโดยการตั้งกระทู้ถามการเปิดอภิปราย
        - การอนุมัติงบประมาณประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนตามนโยบายและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เป็นต้น
                        รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
                   
                   ลำดับที่       ชื่อ – สกุล                                                           ตำแหน่ง
                       1 นายปัญญา  ราชพลแสนน                                  ประธานสภาฯ
                       2 นายไพฑูรย์  อุดมสุวรรณ                                        รองประธานสภาฯ
                       3 นางวิภารัตน์  วงศ์วาสน์                                        ส.อบต. ม. 1
                       4 นางประเวียน  สุนทรชัย                                        ส.อบต. ม. 1
                       5 นายแสงเดือน  ชัยนิคม                                        ส.อบต. ม. 2
                       6 นายบุญธง  เสาว์มา                                                ส.อบต. ม. 2
                       7 นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์ฉิม                                        ส.อบต. ม. 3
                       8 นายบุญธรรม  เอื้อนไธสง                                        ส.อบต. ม. 4
                       9 นายจารึก  ประเทศ                                                ส.อบต. ม. 4
                     10 นายสมพร  ภูผิวแก้ว                                                ส.อบต. ม. 5
                     11 นายสมคิด  บุรีเพีย                                                ส.อบต. ม. 5
                     12 นายอนุรักษ์  ดุงแก้ว                                                ส.อบต. ม. 6
                     13 นางดวงจันทร์  พูลสวัสดิ์                                        ส.อบต. ม. 6
                     14 นายศักดิ์ดา  จันสวย                                                ส.อบต. ม. 7
                     15 นายสุภีร์  เชื้อนาข่า                                                ส.อบต. ม. 8
                     16 นายสมพงษ์  ซอกรม                                         ส.อบต. ม. 8
                     17 นายเสา  โชคจิรพัฒน์                                         ส.อบต. ม. 9
                     18 นางบัวเครือ  สองพารี                                         ส.อบต.  ม 9
 
 
27 มีนาคม 2563
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ในฐานะของฝ่ายบริหารมี  4  คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน  และเลขานุการนายก  1  คน  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดเช่น
          - การกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
          - การควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้น
 
รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
                      ลำดับที่    ชื่อ – สกุล                                  ตำแหน่ง
                         1 นายประมวลศิลป์  ขันชารี             นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                         2 นายทองม้วน  ภูกองชัย             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                         3 นายสมร  เนียมจันทร์หอม             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                         4 นายวาสนา  คำแก้ว                     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
จำนวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
                      
สำนัก/ส่วน
 
พนักงานส่วนตำบล
 
ลูกจ้างประจำ
 
พนักงานจ้าง   รวม(คน)
 ภารกิจ  ทั่วไป  
ปลัด/รองปลัด 1 - - - 1
สำนักปลัด 3 - 4 8 15
กองคลัง 1 - 2 - 4
กองช่าง 1 - 2 - 3
กองการศึกษา 11 - 8 - 19
รวม 17 - 16 8 41
 

 

27 มีนาคม 2563
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ยกฐานะ  จากสภาตำบลวังทอง  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539  โดยปัจจุบัน นายประมวลศิลป์  ขันชารี ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง  นายวิชิต  วงปัตตา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนายปัญญา  ราชพลแสน  เป็นประธานสภาองค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง 
 
ที่ตั้ง
องค์การบิหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 99  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากอำเภอบ้านดุง 15 กิโลเมตร  ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์     0-4218-0815
โทรสาร       0-4218-0815
Facebook :  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ  จดตำบลบ้านจันทน์  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้  จดตำบลโพนสูง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก  จดตำบลบ้านม่วง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก  จดตำบลบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
 
เนื้อที่
ตำบลวังทองมีเนื้อที่ทั้งหมด  36.46  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  28,506  ไร่
 
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าละเมาะไม่มีภูเขาลักษณะสภาพดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ซึ่งไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้นาน
ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีลำน้ำทวนไหลผ่าน และมีแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่  
1. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังคางฮุง  
2. แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัดวังดาราศรัทธาธรรม
     - ลำน้ำ, ลำห้วย     9 แห่ง
     - บึง, หนอง          7 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย               10 แห่ง
 
ด้านการเมือง/การปกครอง
 เขตการปกครอง จำนวนประชากร      องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   9   หมู่บ้าน แยกดังนี้
 
หมู่บ้าน                              ชื่อผู้นำ                                       ตำแหน่ง
หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง           นายวีรวรรณ     ศิริคุณ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา           นายสำลี    จันทะปะทัศ               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง   นายอมรวัฒน์  ซอกลม               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ           นายบัญชา  ศรีษาคำ              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด           นายสาคร  ภูงามดี                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข   นางสาวเย็นจิต  เชื้อคำจันทร์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ   นายประยอม  พัฒนสาร              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้   นายประเสริฐ  โอดหมั่น               กำนันตำบลวังทอง
หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย           นายบุญมา  วงศ์วาสน์               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
 
จำนวนประชากร
 
หมู่บ้าน                       ชาย             หญิง         รวม             ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านวังทอง       632             594      1,226                       391
หมู่ที่ 2 บ้านวังดารา       282             259         541                       148
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง     493             474         967                       255
หมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ       267             251         518                       159
หมู่ที่ 5 บ้านกำแมด       236             245         481                       146
หมู่ที่ 6 บ้านวังแสนสุข      340             331         671                       169
หมู่ที่ 7 บ้านวังสมบัติ        340             314         654                       193
หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ 310             299         609                       169
หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย             272             251         523                       133
รวม                             3,172           3,018      6,190                    1,763
26 มีนาคม 2563
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร