องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 73
เดือนนี้ 2,566
เดือนที่แล้ว 5,670
ทั้งหมด 25,510

group คณะผู้บริหาร
นายประมวลศิลป์ ขันชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายประมวลศิลป์ ขันชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายสมร เนียมจันทร์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายสมร เนียมจันทร์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายวาสนา คำแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายวาสนา คำแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
group สมาชิกสภา-อบต
นายปัญญา ราชพลแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายปัญญา ราชพลแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นางวิภารัตน์ วงศ์สาสน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางวิภารัตน์ วงศ์สาสน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางประเวียน สุนทรชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางประเวียน สุนทรชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายแสงเดือน ชัยนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายแสงเดือน ชัยนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญธง เสาว์มา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญธง เสาว์มา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสมบัตฺ ศรีสวัสฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมบัตฺ ศรีสวัสฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจารึก ประเทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจารึก ประเทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมพร ภูผิวแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมพร ภูผิวแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมคิด บุรีเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมคิด บุรีเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายศักดิ์ดา จันสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายศักดิ์ดา จันสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมพงษ์ ซอกรม
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสมพงษ์ ซอกรม
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุภีร์ เชื้อนาข่า
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุภีร์ เชื้อนาข่า
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายเสา โชคจริพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายเสา โชคจริพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางบัวเครือ สองพารี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางบัวเครือ สองพารี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
group สำนักปลัด
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมหวัง ปูนกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมหวัง ปูนกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริ พัฒณะสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริ พัฒณะสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายณัฐภัทร เพ็ญสงคราม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายณัฐภัทร เพ็ญสงคราม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทร์จิรา บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์จิรา บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา
นางปราณี วันโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางปราณี วันโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.1
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.1
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.1
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.1
นางดารา เกินดี
ครู คศ.1
นางดารา เกินดี
ครู คศ.1
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.1
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.1
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.1
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร