องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
group คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group สมาชิกสภา-อบต

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
group สำนักปลัด
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.2
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
(นายวิชิต วงปัตตา)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร