info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
group คณะผู้บริหาร
นายประมวลศิลป์ ขันชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 065-2938769
นายประมวลศิลป์ ขันชารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 065-2938769
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 063-0300387
นายทองม้วน ภูกองชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 063-0300387
นายสมร เนียมจันทร์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 062-5045296
นายสมร เนียมจันทร์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 062-5045296
นายวาสนา คำแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 086-2242880
นายวาสนา คำแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 086-2242880
group สมาชิกสภา-อบต
นายปัญญา ราชพลแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-9149353
นายปัญญา ราชพลแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-9149353
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-1387134
นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-1387134
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
นางวิภารัตน์ วงศ์สาสน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางวิภารัตน์ วงศ์สาสน์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางประเวียน สุนทรชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางประเวียน สุนทรชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายแสงเดือน ชัยนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายแสงเดือน ชัยนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญธง เสาว์มา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายบุญธง เสาว์มา
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสมบัตฺ ศรีสวัสฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมบัตฺ ศรีสวัสฉิม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจารึก ประเทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายจารึก ประเทศ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมพร ภูผิวแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมพร ภูผิวแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมคิด บุรีเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมคิด บุรีเพีย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นางดวงจันทร์ พูลสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายศักดิ์ดา จันสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายศักดิ์ดา จันสวย
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมพงษ์ ซอกรม
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสมพงษ์ ซอกรม
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุภีร์ เชื้อนาข่า
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุภีร์ เชื้อนาข่า
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายเสา โชคจริพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายเสา โชคจริพัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางบัวเครือ สองพารี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางบัวเครือ สองพารี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
group สำนักปลัด
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-0092596
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสดใส พร้าวไธสง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายโกสินทร์ อหันตะ
นักทรัพยากรบุคคล
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบดินทร์ จันทร์โลมา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา แก้วบุดดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายธนวัฒน์ เกินดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวดุษฎี ชัยนิคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาณิสรา ดุงศรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทอฝัน ขันชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
group กองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
สิบโทชัยวัฒน์ สุวรรณ
นายช่างโยธา
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเจริญทอง เนียมจันทร์หอม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมพงษ์ บุญเทพ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ แก้วปัญญา
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.2
นางทรง ดีนิล
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร